Planeringstjänster

Vår omfattande erfarenhet av planeringsarbete, driftsättning och testning tillsammans med våra många leverantörers produkter och kännedom om de senaste teknologierna utgör en god grund för planeringsarbetet. Vårt kunnande är till kundernas fördel i allt från enskilda planeringsuppgifter till stora investeringsprojekt.

Vi är specialiserade på el- och mekanikplanering för industri och elcentraler. I detta ingår planering och konfigurering av reläskydd samt driftsättningsprov. Vårt kompetensområde omfattar även planering av lågspänning på under 1000 V till högspänning på över 100 kV. Vi ser till att föreskrifter och standarder enligt elsäkerhetslagen uppfylls i våra planeringsprocesser. På så vis kan vi garantera att planeringsobjektet fungerar rätt och säkert på plats. Vi gör även automations-, instrumenterings- och byggströmsplanering för olika branscher.

Med vår omfattande erfarenhet vet vi att arbetet inte bara är planering av det som kunden lägger fram. För att skapa bra lösningar krävs problemlösning av kunden och planeraren tillsammans. Ibland är objektet för planeringen långt utanför kundens eget kompetensområde. Därför kan diskussioner i ett väldigt tidigt skede, till exempel före offertbegäran, vara avgörande för att planeringsarbetet ska kunna göras på det smartaste sättet.

Vi har ett omfattande och smart planeringssystem, med vilket vi kan genomföra både snävt avgränsade och stora projekthelheter. Med hjälp av vårt system kan vi använda oss av olika databaser. Planeringen kan också genomföras med hjälp av programmet AutoCad. Vi dokumenterar alltid materialet i planeringsarbetet på det sätt som kunden önskar.

I planeringsarbetet är det viktigt att känna till eller hitta kunnande även utanför det egna kärnområdet. Våra planerare och experter har mycket stort kunnande och praktisk erfarenhet inom olika områden. Genom konsultering mellan olika experter kan vi utnyttja våra experters potential till kundens fördel.

Med många av våra kunder pågår samarbetet kontinuerligt. På så vis höjs båda parternas kompetensnivå, informationsutbytet ger mervärde och verksamhetssätten och gränssnitten blir tydliga. Detta gör att arbetet över tid blir mer effektivt och de praktiska planeringslösningarna bättre.

Vi ställer våra planerare till förfogande för både kortare och längre perioder. En planerare kan arbeta hos kunden eller i våra lokaler. Tillsammans tar vi fram den lösning som gör att planeringsarbetet ger bästa möjliga resultat.

 

Vårt planeringskunnande:

Elplanering För olika sektorer inom industrin, som till exempel pappers- och cellulosaindustrin, elcentraler, industrianläggningar och marine-projekt. Vårt planeringskunnande omfattar lågspänning under 1000 V, mellanspänning under 66 kV och högspänning över 66 V.

Reläskydd Planering av reläskydd, granskning av reläernas funktion enligt skyddskraven. Relätestning och driftsättningsprov.

Automationsplanering Vi behärskar planeringen av olika automationssystem. Vi erbjuder kontrollrumsplanering, programplanering för programmerbar logik samt anläggnings- och processautomation. Vi gör även motor- och kraftverksautomationsplanering.

Instrumenteringsplanering Till exempel elplanering för ventiler, sensorer och mätpunkter för kraftverk.

Mekanik- och kabelhyllsplanering Omfattar kabelhyllsplanering, terminalställningar, layout och jordning i anknytning till eldistribution. Vi erbjuder kabelhyllsplanering även för olika industriobjekt. Planeringsarbetet görs i 3D-miljö och i nära samarbete med processplaneraren.

Planering av byggström och belysning för industrin Omfattar till exempel industrianläggningar, elcentraler, energidistribution, pappers- och cellulosafabriker.